);
Regulamin
Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy między firmą Topq Bucior Bukowski Sp. j , zwaną dalej Dostawcą, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.
Zamówienia należy składać w formie pisemnej – pocztą elektroniczną na adres biuro@topq.pl
Zamówienie powinno zawierać opis produktu, parametry zdobienia, wizualizację, informacje o ilościach, ustalonych cenach i terminie realizacji – wszystkie informacje w zamówieniu powinny być ustalone z przedstawicielem handlowym Dostawcy.
Zamawiający może skorzystać z formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej dostawcy.
Realizacja zamówienia następuje po formalnym potwierdzeniu przez przedstawiciela handlowego dostawcy terminu, zatwierdzeniu wizualizacji i parametrów zdobienia, formy dostawy oraz ceny i warunków płatności.
ZAMÓWIENIA:
składając pierwsze zamówienie u Dostawcy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wypis z Rejestru Handlowego, Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej lub Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, REGON, NIP. (dla klientów zagranicznych “Aktywny numer VAT EU”)
Zamówienia składane u Dostawcy przyjmowane są w formie pisemnej lub mailowej podpisane przez Zamawiającego, lub potwierdzone drogą mailową.
3. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający posiada przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do TOPQ Bucior Bukowski Sp. J., Dostawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia do momentu uregulowania zaległych zobowiązań.
TERMIN REALIZACJI I DOSTAWA:
1. Termin realizacji zamówienia określony zostaje w porozumieniu z Dostawcą. Termin finalnego dostarczenia produktu uzależniony jest od terminu zatwierdzenia wzoru i wizualizacji. Termin realizacji zamówienia biegnie od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. W szczególnych przypadkach Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia.
2. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, (m.in. klęski żywiołowe, itp.) które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których Dostawca nie mógł przewidzieć. Dotyczy to także przeszkód spowodowanych przez podwykonawców Dostawcy. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
3. Zamówienia realizowane są na koszt Zamawiającego. Dostawy realizowane są w dni robocze.
4. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego, to przechowanie towaru może odbywać się również na koszt i ryzyko Zamawiającego.
PŁATNOŚCI:
Nowi klienci zobowiązani są do dokonania przedpłaty 100% wartości zamówienia brutto przed przystąpieniem do realizacji za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności terminowo Klient może ubiegać się o przedłużony termin płatności.
W momencie przekroczenia ustalonego terminu płatności lub zaległości, Dostawca zastrzega prawo do cofnięcia wszystkich ustalonych uprzednio warunków.

REKLAMACJE:

Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru przy odbiorze w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania zewnętrznego a także uszkodzeń wewnętrznych tzw. ukrytych, powstałych w trakcie transportu, Zamawiający jest zobowiązany do spisania protokołu szkody wraz z kurierem firmy przewozowej i przesłanie kopii do Dostawcy. Dokument ten będzie podstawą do ewentualnej wymiany uszkodzonego towaru i dochodzenia roszczeń od firmy kurierskiej. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji zgodnej z postanowieniami wynikającymi z kodeksu cywilnego. Zmiana koloru nadruku, graweru itp. wynikająca z koloru podłoża powierzonego towaru nie może być podstawą reklamacji i nie będzie uwzględniona.Warunkiem przyjęcia reklamacji jest nadesłanie jej w formie pisemnej pocztą internetową lub faxem i jeżeli nie ma innych ustaleń, dostarczenie reklamowanego towaru do naszego biura. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie Sąd Rejonowy w Gdańsku.

TOPQ PRINTING HOUSE

KREOWANIE - ZNAKOWANIE - JAKOŚĆ