);

Przygotowanie i obróbka plików/Tworzenie projektów

Posiadamy własne studio fotograficzne oraz przygotowalnie . Tak szerokie spektrum pozwala relanie przeprowadzić znakomitą większość zleceń od fazy koncepecyjnej, poprzez projektową, aż do produkcji włącznie. Nasze stu­dio gra­ficzne wyko­nuje prace pro­jek­towe dla dzia­łów poli­gra­fii, sito­druku, sublimacji, szwalni, off­setu oraz druku wiel­ko­for­ma­to­wego (solvent). Przy­go­to­wy­wane przez nas pro­jekty cha­rak­te­ry­zują się wysoką este­tyką — kie­ru­jemy się naj­now­szymi trendami. Zaj­mu­jemy się: two­rze­niem, pro­jek­to­wa­niem, opra­co­wy­wa­niem znaku gra­ficz­nego i wize­runku Two­jej firmy (logo i iden­ty­fi­ka­cja wizualna). Pro­jek­tu­jemy wizy­tówki, kalen­da­rzyki, fol­dery, ulotki, naklejki, banery i inne mate­riały ekla­mowe itp. Następ­nie dru­ku­jemy na pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­cie, dzięki czemu otrzy­mu­je­cie Pań­stwo pro­dukt wyso­kiej jakości

 

 

 

 

 

TOPQ PRINTING HOUSE

KREOWANIE - ZNAKOWANIE - JAKOŚĆ